ગ્રામ પંચાયતમાં તલાટી, તાલુકાએ મામલતદાર અરજી કરવાની રહેશે - Sandesh
  • Home
  • Bhavnagar
  • ગ્રામ પંચાયતમાં તલાટી, તાલુકાએ મામલતદાર અરજી કરવાની રહેશે

ગ્રામ પંચાયતમાં તલાટી, તાલુકાએ મામલતદાર અરજી કરવાની રહેશે

 | 4:18 am IST

ા ભાવનગર (સંદેશ-પ્રતિનિધિ)-ા

કોવિડ-૧૯ ને કારણે મૃત્યુના કિસ્સામાં વારસદારોને સહાયની મેળવવાં માટેની કાર્યપધ્ધતિ જાહેર કરવામાં આવી છે. જે અંતર્ગત સરકારના મહેસુલ વિભાગના તા.૨૦-૧૧-૨૦૨૧ના ઠરાવથી કોવિડ-૧૯ (કોરોના) ના કારણે મૃત્યુ પામેલ વ્યકિતના વારસદારને રૃ.૫૦,૦૦૦/- એંકે રૃપીયા ૫ચાસ હજારની સહાય ચૂકવવાનું ઠરાવવામાં આવેલ છે, જે પ્રમાણે અરજી માટે કાર્ય પધ્ધતિ જાહેર કરાઈ છે.

જેમાં આરોગ્ય અને ૫રિવાર કલ્યાણ વિભાગ, ગુજરાત સરકારના તા.૨૯/૧૦/૨૦૨૧ ના ઠરાવ મુજબ વ્યકિતનું મૃત્યુ કોવિડ-૧૯ (કોરોના) થી થયુ છે તેવું પ્રમાણિત (certified) થયેલ હોવું જોઇએ. આરોગ્ય અને ૫રિવાર કલ્યાણ વિભાગ, ગુજરાત સરકારના તા.૨૯/૧૦/૨૦૨૧ના ઠરાવમાં કોવિડ-૧૯(કોરોના)ના કારણે મૃત્યુ થયાના આઘાર માટે ૫રિશિષ્ટ-૧ નુ ફેર્મ જયાંથી મરણ પ્રમાણ૫ત્ર મળેલ હોય તે જન્મ મરણ રજીસ્ટ્રારની કચેરીને આપી ફેર્મ ૪ તથા ૪-અ મેળવવાનું રહેશે.

જન્મ મરણ રજીસ્ટ્રારની કચેરીએથી મળેલ ફેર્મ ૪ તથા ૪-અ માં કોવિડ-૧૯(કોરોના) મૃત્યુ લખાયેલ ન હોય અને તે કચેરી તરફ્થી અપ્રાપ્ય પ્રમાણપત્ર પરિશિષ્ટ-૨ આપવામાં આવે પરંતુ ખરેખર કોવિડ-૧૯(કોરોના) ના કારણે મૃત્યુ થયેલ હોય તો ૫રિશિષ્ટ-૩ મુજબનુ ફેર્મ અને તેમા જણાવેલ આઘાર પુરાવા સાથે જિલ્લા કલેકટર, ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટને આ કામે રચાયેલ કમિટીમાં નિર્ણય કરી કોવિડ મૃત્યુંનુ પ્રમાણ૫ત્ર મેળવવા અરજી કરવાની રહેશે.

સહાય માટેની નિયત નમુનાની અરજી મહાનગરપાલિકા વિસ્તાર માટે મહાનગર પાલિકામાં નાયબ કમિશનર, ભાવનગરને તથા નગરપાલિકા વિસ્તાર માટે મામલતદારને અને ગ્રામ્ય વિસ્તાર માટે તલાટી કમ મંત્રી/તાલુકા વિકાસ અધિકારીને અરજી આપવાની રહેશે.

સરકારના આરોગ્ય અને ૫રિવાર કલ્યાણ વિભાગના તા.૨૦/૧૧/૨૦૨૧ ના ઠરાવ મુજબ જે કિસ્સામાં વ્યક્તિ જેનું નિદાન પોઝિટિવ RT-PCR/મોલેક્યુલર ટેસ્ટ/રેપીડ એન્ટિજન ટેસ્ટ દ્વારા કરવામાં આવેલ હોય અથવા હોસ્પિટલમાં/ઈન પેશન્ટ ફ્ેસેલીટીમાં દાખલ કરવામાં આવે ત્યારે સારવાર કરનાર ચિકિત્સક દ્વારા તબીબી રીતે હોસ્પિટલ/ઈન પેશન્ટ ફ્ેસિલિટીમાં સારવાર દ્વારા કોવિડ-૧૯નું નિદાન કરવામાં આવે છે, તેવાં કિસ્સાઓને કોવિડ-૧૯ પોઝિટિવ કેસ ગણવાના રહે છે. આવા કિસ્સામાં પોઝિટિવ RT-PCR/ મોલેક્યુલર ટેસ્ટ/રેપીડ એન્ટીજન ટેસ્ટનો રિપોર્ટ તથા સબ રજીસ્ટ્રાર દ્વારા આપવામાં આવેલ મરણના દાખલાને સાથે રાખીને નિયત નમૂનામાં સીઘી અરજી કરવાની રહેશે. આવા કિસ્સામાં જન્મ મરણ રજીસ્ટ્રારની કચેરીના ફેર્મ ૪ તથા ૪-અ મેળવવાનું રહેશે નહી.

જે મૃત્યુના કિસ્સામાં RT-PCR/મોલેક્યુલર ટેસ્ટ/રેપીડ એન્ટીજન ટેસ્ટ દ્વારા થયાનો રીપોર્ટ હોય અથવા મેડિકલ ઓફ્સિરનું કોઝ ઓફ્ ડેથનુ સર્ટીફ્ીકેટ અને મરણનો દાખલો હોય કે ફેર્મ-૪ તથા ૪-અ માં મરણનુ કારણ કોવિડ-૧૯(કોરોના) લખાયેલ હોય તેમણે નિયત નમુનામાં સીઘી અરજી કરવાની રહેશે.

જયારે ઉ૫રોક્ત વિગતો પૈકી કોઇ૫ણ પુરાવા ન હોય અને વ્યકિતનું મૃત્યુ કોવિડ-૧૯(કોરોના)ના કારણે થયેલ હોય તો વ્યકિતનું મૃત્યુ કોવિડ-૧૯ (કોરોના) થી થયું છે તેવું પ્રમાણિત (certified) પ્રમાણ૫ત્ર મેળવવાં ૫રિશિષ્ટ -૩ મુજબના આઘારો રજૂ કરી સાથે જિલ્લા કલેકટર, ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટને નિયત થયેલ કમિટીને રજૂ કરવા અરજી કરવાની રહેશે અને આ કમિટીનું પ્રમાણ૫ત્ર મળ્યા બાદ નિયત નમુનામાં સહાય મેળવવા માટેની અરજી કરવાની રહેશે તેમ કલેક્ટરની યાદીમાં જણાવાયું છે.

નીચે આપેલી લિંક્સ પર ક્લિક કરીને સંદેશ ન્યૂઝ સાથે જોડાઓ.

તમે અમને પર ફોલો કરીને સમાચાર મેળવી શકો છો.

તમારા ફોન પર લેટેસ્ટ ન્યૂઝ અપડેટ્સ સૌથી પહેલા મેળવવા માટે હમણાં જ Sandesh ની મોબાઇલ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો

;