હાથ ઉપર જ બ્લડપ્રેશર કેમ મપાય? - Sandesh

હાથ ઉપર જ બ્લડપ્રેશર કેમ મપાય?

 | 1:33 am IST

જ્યારે ડોકટર લોહીનું બ્લડપ્રેસર માપે છે ત્યારે તે ખરેખર તો મુખ્ય ધમનીમાં વહેતા લોહીના દબાણને માપતા હોય છે. તેથી એવી રક્તવાહિનીનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ કે જે સહેલાઈથી પકડી શકાય તેવી હોય અને ચામડીથી બહુ વધારે ઊંડાણમાં ન હોય. બ્લડ પ્રેસર માપતી વખતે નાડીના ધબકારાનું પણ નિરીક્ષણ કરવાનું હોય છે. તેથી બ્લડ પ્રેસર માપવા માટે હાથની ધમની સંપૂર્ણપણે યોગ્ય બિંદુ છે. ઉપરાંત તે હૃદયથી નજીક હોવાથી તેનું દબાણ હૃદયની સાચી પરિસ્થિતિ પણ રજૂ કરે છે. આ સિવાય ડોકટરો કાંડા પરની રેડિયલ ધમનીને પણ ધબકારા નોંધવા માટે ઉપયોગમાં લઈ શકે છે. ઉપરાંત શરીરના અન્ય ભાગો કરતાં દરદીને પોતાનો હાથ ખુલ્લો કરવામાં કોઈ સંકોચ કે શરમ પણ આવતી નથી.