હિંમત હોય તો જ જોજો આખલાની લડાઈનો આ video

21193

રાજકોટમાં બે આખલા એવા બાખડ્યા કે, એક વૃદ્ધ ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા.