ખાનગી સ્કૂલોનું સંચાલન ફરજિયાતપણે ટ્રસ્ટ હસ્તક હોવું જોઈએ અને તેના સંપૂર્ણ હિસાબો સ્કૂલની વેબસાઈટ પર ઉપલબ્ધ કરવા જોઈએ?



તમે અમને 7201009065 પર કરી શકો છો મિસ્ડ કોલ

આટલું જ નહીં..

તમે તમારી વ્યથા આ જ નંબર 7201009065 પર અંગ્રેજીમાં SMS દ્વારા પણ મોકલી શકો છો